CDN Board Members 2016-2017

Xiaoji Zhang, Chair

Xiaoji

Ben Hanson, Communications Coordinator

Ben

Rebecca Dordel, Programming Committee Liasion

Rebecca

Becky Hall, Ex-Officio

Becky

Susan LeBlanc, Vice Chair

Susan

Simona Suen, Diversity Committee Liason

Simona

Paul Zheng, Member-at-Large

Paul